Skip to main content Skip to search

Posts by Nieuwsfeed Hogenboom

Prijzen huizen blijven stijgen

In de afgelopen 5 jaar zijn de huizenprijzen in de 15 grootste steden met 40 procent gestegen, tegen 25 procent landelijk gemiddeld. De randgemeenten zitten daar met het stijgingsniveau tussenin.

Zo zijn in Amsterdam de huizen 65 procent duurder geworden en in de aangrenzende gemeenten gemiddeld 45 procent.
In het afgelopen jaar stegen in Almere de prijzen zelfs sneller dan in Amsterdam.
Rotterdam, Den Haag en Utrecht laten een vergelijkbaar beeld zien.

Elders in het land is het olievlekeffect ook zichtbaar, maar op meer beperkte schaal. Zo stegen in Noord-Nederland de prijzen het snelst in de steden Groningen en Leeuwarden, maar ging het ook hard in de gemeenten ten zuiden van de stad Groningen, tot aan Assen.

Oost-Nederland valt duidelijk uiteen in twee gedeelten. De prijzen gingen hard omhoog in het zuidwestelijke deel, rond Arnhem en Nijmegen, en een stuk minder in het noordoostelijke deel, rond Enschede en Zwolle.
En in de zuidelijke provincies liet Noord-Brabant bijna overal een forse stijging zien, vooral in en rond Eindhoven. In Limburg en Zeeland bleef de prijsstijging daar behoorlijk bij achter

Read more

Nederlander vindt huur in middensegment te hoog

Een merendeel van de woonconsumenten vindt het huurbedrag van 710 tot 1.000 euro per maand aan de hoge kant.
De meerderheid van de gemeenten zet in op huurwoningen in het middensegment, terwijl consumenten deze woningen met weinig enthousiasme bekijken.

Dit zou mede komen door de hypotheekrenteaftrek. Die regeling maakt een koopwoning in veel gevallen voordeliger dan een huurwoning in het middeldure segment.
Met name woningcorporaties (49 procent) en ontwikkelaars (50 procent) vinden dat de hypotheekrenteaftrek de particuliere huurmarkt in de weg staat. Gemeenten zijn daar een stuk minder van overtuigd (33 procent).

Lage woonlasten hebben bij maar liefst 80 procent van de woonconsumenten de hoogste prioriteit. Van de 330 ondervraagde vakprofessionals geeft slechts 47 procent dit aan als prioriteit.
Professionals vinden het bieden van energieneutrale woningen het belangrijkst (92 procent).
Consumenten zijn daar met 58 procent ook positief over, maar vinden een groene woonomgeving (76 procent) met veel ruimte (76 procent) en veel voorzieningen (73 procent) net iets belangrijker.

Read more

Ook mogelijke mee- en tegenvallers opgenomen in pensioenoverzicht.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken heeft daar afspraken over gemaakt met de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Het persoonlijke pensioenoverzicht laat nu nog alleen zien hoeveel mensen uiteindelijk per maand zouden moeten krijgen op basis van AOW en hun eigen pensioenregeling. Daar komen volgend jaar twee mogelijke bedragen bij, op basis van een optimistisch en een pessimistisch scenario voor de economische groei.

Zo weet je wat je te wachten staat en kun je er rekening mee houden.”

Read more

Herstel pensioenfondsen tot stilstand door onrust op financiële markten

Door de dalende beurskoersen verdampte voor miljarden euro’s aan waarde van hun beleggingen, met als gevolg dat de financiële positie van de fondsen is verslechterd. Hierdoor is verhoging van de pensioenen voor miljoenen Nederlanders verder uit beeld geraakt en hangt de kans op kortingen nog altijd in de lucht.

Boosdoener is vooral het rentespook dat wereldwijd op de beursvloeren rondwaarde. Beleggers maakten zich erg druk over de stijgende inflatie en de mogelijke gevolgen hiervan voor het rentebeleid van centrale banken.
De Amerikaanse president Donald Trump zorgde voor extra onrust toen hij importheffingen aankondigde en een handelsoorlog leek te ontketenen.

Na vijf kwartalen met stijgende dekkingsgraden treedt er voor het eerst een kentering op. De graadmeter die aangeeft in hoeverre een fonds aan al zijn verplichtingen kan voldoen, zakte bij ABP van ruim 104 procent eind vorig jaar naar 103 procent.
Daarmee blijft de boodschap aan deelnemers van Nederlands grootste pensioenfonds ongewijzigd. “We verwachten de komende vijf jaar de pensioenen niet of nauwelijks te kunnen verhogen met de inflatie. De kans op verlaging van de pensioenen is voor de korte termijn heel klein, maar blijft voor de middellange termijn aanwezig.”

Bij zorgfonds PFZW viel de dekkingsgraad terug tot iets onder de 100 procent. Als de graadmeter van het fonds tot en met eind 2020 onder de minimaal vereiste grens van ruim 104 procent blijft, moeten de pensioenen worden verlaagd.

Metaalfondsen PME en PMT gingen met hun dekkingsgraad omlaag naar iets meer dan 100 en 101,5 procent. Ook hier is indexering voorlopig niet aan de orde en is de kans dat er op termijn gekort moet worden nog niet geweken.

BpfBOUW zag zijn financiële positie ook wat verslechteren, maar dit fonds staat er met een score van ruim 117 procent wel een stuk beter voor. BpfBOUW heeft de uitkeringen aan gepensioneerde deelnemers met ingang van dit jaar al iets opgeschroefd.

Read more

Consumentenprijzen stijgen minder hard in maart

Ook de prijsontwikkeling van kleding drukte de stijging van de consumentenprijzen. Daarentegen had de prijsontwikkeling van mobiele telefoondiensten, onderhoud van privé-voertuigen en autobrandstoffen een verhogend effect op de ontwikkeling van de consumentenprijzen.

De consumentenprijsindex, of CPI, is een belangrijke indicator voor het verschijnsel inflatie, maar is niet hetzelfde. De index geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies.
Inflatie is breder dan de prijsontwikkeling van consumentengoederen en -diensten, want bijvoorbeeld ook koopwoningen, industriële producten, aandelen en goud veranderen van prijs.

Read more

ECB verwacht aanhoudend krachtige economische groei in eurozone

Dat stelt ECB-president Mario Draghi in het maandag verschenen jaarverslag van de centrale bank in Frankfurt. Kort na het verschijnen van het verslag ging de euro in waarde omhoog.
Draghi zei ook dat hij erop blijft vertrouwen dat de inflatie zich op de middellange termijn richting de doelstelling van net geen 2 procent zal bewegen. Er spelen evenwel nog steeds allemaal economische onzekerheden. Daarom blijft het volgens de ECB-preses noodzakelijk een ”geduldig, standvastig en prudent” monetair beleid te voeren.
De koers van de euro steeg maandagmiddag tot 1,2322 dollar. Rond het middaguur was de Europese munt nog 1,2273 dollar waard.

De Europese Centrale Bank denkt bovendien na over het uitbreiden van zijn beleidsinstrumenten. Een nieuw instrument moet het voor de ECB mogelijk maken om levensvatbare onderdelen van een in problemen verkerende bank tijdelijk van financiering te voorzien. Nu is het voor de centrale bank in Frankfurt nog verboden om dit soort financiële steun te geven, over de noodzaak waarvan door kenners al langer wordt gesproken.
Met de maatregel kan worden voorkomen dat een bank in de problemen komt als er niet direct een koper klaarstaat om de levensvatbare onderdelen over te nemen.

Read more

Cao-lonen stijgen in eerste kwartaal harder dan vorig jaar

In het eerste kwartaal van 2017 ging het nog om een stijging van 1,4 procent. In heel 2017 stegen de cao-lonen met gemiddeld 1,5 procent. Zowel bij particuliere bedrijven als in de overheidssector gingen de lonen in het eerste kwartaal van dit jaar met 1,8 procent omhoog. In de gesubsidieerde sector was de stijging 1,6 procent.

In de particuliere sector is de ontwikkeling redelijk gelijkmatig geweest. De stijgingen kwamen tussen de 0,9 en 1,8 procent uit.
“Bij de overheid waren de dalen dieper en de pieken hoger. Na jaren van geringe stijgingen volgde bij de overheid in 2015 en 2016 een inhaalslag”. De loonstijging varieerde bij deze sector van 0,1 procent tot 3,6 procent.
De meeste overheids-cao’s waren in het eerste kwartaal nog niet rond. Bij 35 procent van de cao’s in de overheidssector zijn de onderhandelingen succesvol afgerond. Bij particuliere bedrijven lag er voor 90 procent van de cao’s een akkoord.

De contractuele loonkosten zijn in het eerste kwartaal van 2018 ook gestegen. Hiermee worden de cao-lonen en werkgeverspremies voor onder meer pensioen en ziektekosten bedoeld. Met een stijging van 2,2 procent ging het om de grootste toename in vijf jaar tijd. Dit hangt samen met de verhoging van de werkgeversheffing voor de Zorgverzekeringswet en de werkgeversbijdragen aan WAO- en WW-premies. Voor de overheid geldt bovendien dat de premies bij pensioenfonds ABP zijn gestegen.

Volgens werkgeversvereniging AWVN zijn in de maand maart de hoogste loonafspraken gemaakt sinds begin 2009, toen een dieptepunt werd bereikt. De gemiddelde loonstijging bedraagt 2,68 procent.
In het eerste kwartaal zijn volgens de vereniging 52 cao’s vernieuwd. Hier vallen 220.000 werknemers onder. In totaal lopen er dit jaar 374 cao’s af voor 2,2 miljoen werknemers.

Read more

Helft werkloze jongeren in EU bereid te verhuizen voor baan

Een op de vijf wil daarvoor echter niet de grens over, 12 procent zou voor een baan best naar een andere EU-lidstaat willen verhuizen, terwijl 17 procent hiervoor zelfs in een land buiten de EU zou willen gaan wonen.

Jonge hoogopgeleide werklozen zijn vaker bereid te verhuizen als dat betekent dat ze bij een nieuwe werkgever aan de slag kunnen dan middelbaar- en laagopgeleide jongeren.

Negen op de tien jongeren die wel een baan hebben, zijn overigens niet verhuisd voor hun werk. Slechts 1 procent is voor een baan in een ander EU-land neergestreken.

Jongeren in Malta, Nederland en Cyprus voelen het minst voor een verhuizing voor een baan. In Portugal en Zweden is de bereidheid om te verhuizen het grootst.

Read more

Inkomen van Nederlandse huishoudens met 1,5 procent omhoog

Ten opzichte van een jaar eerder is de beloning van werknemers met 13 miljard euro gestegen tot 347,7 miljard euro. Naast de werknemers zagen ook zelfstandigen hun inkomen toenemen, met 4,5 miljard euro.
Met de positieve economische ontwikkelingen van het inkomen van huishoudens groeide ook de grondslag voor belastingen en sociale premies. De uitgaven van huishoudens aan belastingen en premies namen dan ook met 5 procent toe en hadden daarmee een drukkend effect op het beschikbaar inkomen.

De schulden van huishoudens stegen met 9,5 miljard euro, voor een deel door toenemende studieschulden. Daarentegen losten huishoudens per saldo een miljard euro af op hun kortlopend consumptief krediet.
Het grootste deel van de schulden van huishoudens bestaan echter uit hypotheekschulden. De totaal uitstaande hypotheekschuld steeg in 2017 tot 672 miljard euro.
De groei van de hypotheekschuld was vorig jaar overigens gematigd, volgens het stattistiekbureau. In de afgelopen tien jaar nam de hypotheekschuld jaarlijks gemiddeld met 8,7 miljard euro toe, vorig jaar bedroeg de stijging 8,2 miljard euro.
De hypotheekschuld is wel gedaald als percentage van het bruto binnenlands product (bbp). De zogenoemde schuldquote kwam in 2012 uit op 104 procent, terwijl deze eind 2017 nog 92 procent bedroeg.

Read more

Inflatie in eurozone valt in februari minder hoog uit

De inflatie is daarmee afgezwakt ten opzichte van januari, toen het leven in de eurolanden nog gemiddeld 1,3 procent duurder werd. Economen rekenden gemiddeld op 1,2 procent inflatie.
Het gemiddelde prijsniveau steeg vorige maand het sterkst in Estland en Litouwen (3,2 procent). In Cyprus daalden de prijzen met 0,4 procent, terwijl de stijging in Griekenland en Italië beperkt bleef tot respectievelijk 0,4 en 0,5 procent. Nederland kende een inflatie van 1,3 procent.

De Europese Centrale Bank (ECB) mikt met zijn monetaire beleid op een inflatie van net geen 2 procent voor het hele eurogebied.

Read more